Det er mange overgrep mot dyr som dessverre er lov. Men når også den ulovlige volden mot dyr ignoreres, sier det mye om vårt samfunn.
— Siri Martinsen, veterinær i NOAH

NOAHs forslag

NOAH jobber politisk for at det skal opprettes en egen dyrepolitienhet innenfor politiet i Norge. For å styrke dyrs rettsvern, jobber vi også politisk for endringer i tilsynsmyndighet og lovverk, og for styrking av det frivillige hjelpearbeidet for dyr:

  • NOAH arbeider for Dyrepoliti som en egen enhet innenfor politiet. En dyrepolitienhet etterforsker dyremishandling og vanskjøtsel, og forbereder saker overfor domstolene. NOAH mener et dyrepoliti må være offentlig og under politiet. Et «privat» dyrepoliti, slik enkelte politikere har foreslått, risikerer å innebære en enda større nedprioritering av dyrene; de tas ut av rettssystemet og lovbrudd overfor dyr ses på som separat fra alle andre former for lovbrudd.
  • NOAH arbeider for et Dyreverntilsyn som er organisert under et næringsnøytralt departement. NOAH mener at det ikke bare er politiets nedprioritering av dyr som er problematisk. Der er også et problem at tilsynsmyndigheten som har med dyr å gjøre er Mattilsynet. Det blir en konkurranse mellom dyrevernsakene og alle de andre sakene innenfor tilsynet om hva som skal prioriteres tidsmessig og økonomisk. For å løfte frem at dyrs interesser er viktig kreves det et Dyreverntilsyn som skal ha tilsyn med dyr og ansvar for at regler som vedrører dyr utvikles og forbedres. Et Dyreverntilsyn hører ikke hjemme under Mat- og landbruksdepartementet, men bør befinne seg under et nærings-nøytralt departement.
  • NOAH arbeider for økte bevilgninger til hjelpearbeid for dyr, og at politiet og tilsynsmyndighetene skal øke samarbeidet med frivillige mottak for dyr som er rammet av mishandling. Flere organisasjoner har slike mottak, og er drevet med private midler. Større offentlige midler til disse, i tråd med den samfunnsoppgaven de forventes å utføre ved å ta imot mishandlede og vanskjøttede dyr, er en viktig brikke i oppgraderingen av dyrevernsaker.
  • NOAH arbeider for at loven skal øke dyrs status. NOAH arbeider for at lovverket må legge til rette for at offentlige instanser – som Mattilsynet er idag og som en dyrepolitienhet vil bli – kan ivareta dyr på en for dyret best mulig måte. Det er til hinder for effektivt arbeid dersom disse instansene f.eks. ikke har lov til å omplassere dyr som er fratatt eieren pga vanskjøtsel eller mishandling. Per idag er §32 i Dyrevelferdsloven til hinder for dette, fordi eier må samtykke hvis dyret skal omplasseres, men ikke hvis det avlives. Derfor arbeider NOAH for å endre §32 slik at dyr som er fratatt eier kan omplasseres til nye hjem.
  • NOAH arbeider for at strafferammene for grov dyremishandling skal øke. Vi ser idag at strafferammene som allerede eksisterer ikke benyttes, og at domstolene ser ut til å mene at tre år (øverste ramme) ikke skal benyttes i selv svært grove saker som rammer svært mange dyr. NOAH mener dette er feil bruk av strafferammen, og mener at strafferammen må økes for å gi signal til domstolene om at de skal ta i bruk strengere straff enn det som nå er tilfelle ved grove dyremishandlingssaker.

Skrevet: 04.06.2014

Til toppen