NOAHs arbeid

NOAH har arbeidet for å styrke dyrs rettsvern på mange måter over flere år. Her er noen eksempler på hva vi gjør:

  • NOAH har alltid anmeldt en rekke dyremishandlingssaker som vi har fått tips om, og det er erfaringen fra mange år med henleggelse av alvorlig kriminalitet mot dyr, som har ført til at vi nå jobber for dyrepoliti. Antall saker som NOAH anmelder har økt, og gjelder mishandling av ville dyr, hjemløse dyr, familiedyr og dyr i produksjon.
  • NOAH har årlig siden 2008 sendt informasjon til lokale lensmannskontorer om hvorfor det er viktig å følge opp dyremishandlingssaker. Vi har gjort oppmerksom på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og opplyst at grov dyremishandling straffes mildere enn selv de minst alvorlige forseelser. NOAH tok da også opp saken med Justisdepartementet. Les brevet.
  • Siden Sverige fikk eget dyrepoliti i 2011, har NOAH arbeidet for at også norske politikere skal gå inn for dette. Vi har hatt politiske møter med de fleste partier, og spesielt kommet med innspill til FrP, MDG og Venstre som har hatt diskusjoner om dyrepoliti. I 2014 møtte NOAH statssekretær i Justisdepartementet og andre profilerte FrP-politikere for å diskutere dyrepoliti i praksis. NOAH la bl.a. frem et notat om dyrepoliti.
NOAH har medieutspill i forbindelse med mange av sakene vi anmelder for å sette fokus på viktigheten av at vold mot dyr etterforskes.

NOAH har medieutspill i forbindelse med mange av sakene vi anmelder, for å fokusere på at vold mot dyr bør etterforskes.

  • NOAH har lenge påpekt at strafferammene er for lave for grov dyremishandling. I 2001 ble øvre strafferamme endret fra 1 til 3 år, men NOAH jobber fortsatt for en økning – og ikke minst for at rammene som eksisterer skal tas i bruk.
  • NOAH har lagt vekt på å opplyse politikere, media, forskere og politiet selv om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. I 2013 produserte NRK Brennpunkt en dokumentar, «Bare et dyr», hvor NOAH bidro med mye bakgrunnsinformasjon. Dokumentaren blåste liv i debatten om dyrepoliti i Norge.
  • NOAH har overlevert 40 000 underskrifter til Stortingspolitikere, for dyrepoliti, og sørger for at temaet er oppe i medias bevissthet.
  • NOAH jobber for at voldsforskere skal fatte større interesse i problemet med vold mot dyr – og har bidratt til dette.
dokument-collage

NOAH har sendt informasjon til politikamre, Justisdepartementet og Justiskomiteen om viktigheten av å følge opp vold mot dyr, og anmelder årlig en rekke saker.

 

  • NOAH jobber for at Mattilsynet i større grad skal anmelde grove tilfeller av dyremishandling/vanskjøtsel som de kommer over, og bidrar til dette. NOAH har også jobbet for at Mattilsynet skal se viktigheten av dyrepoliti. Mattilsynet gikk i 2013 inn for dyrepoliti, i etterkant av et seminar hvor NOAH også bidro.
  • NOAH arbeider for at loven skal legge bedre til rette for at vanskjøttede og mishandlede dyr skal kunne hjelpes. En viktig brikke i dette arbeidet er å endre §32 i Dyrevelferdsloven som ikke tillater omplassering av ivaretatte dyr uten eiers samtykke. NOAH har i samarbeid med omplasseringsforeninger hatt møter med de fleste politiske partier om dette, bidratt til at MDG leverte et skriftlig spørsmål om dette, tatt opp saken med Mattilsynet slik at de skrev brev til landbruksministeren – og anmodet landbruksministeren om en endring. Saken er nå til behandling i LMD.
  • NOAH har arbeidet med oversikt over anmeldte saker og hvordan disse behandles av politiet. Vår undersøkelse av anmeldte saker 2009-2013, viser at det er behov for dyrepoliti i Norge, slik at dyremishandling følges opp i større grad.
Til toppen