Det vil ha en stor egenverdi å ha et eget organ som først og fremst fokuserer på å avdekke saker hvor dyr ikke har det bra.
— Hanne Kristin Rohde, tidligere politileder i Oslo

Hva bør et dyrepoliti være?

NOAH arbeider for at politiet skal ta kriminalitet mot dyr på alvor. Et dyrepoliti, slik NOAH definerer det, er en egen enhet innenfor politietaten, som prioriterer og spesialiserer seg på å oppklare og rettsforfølge saker hvor dyr er utsatt for vold og vanskjøtsel. Det er en slik dyrepolitienhet innenfor politietaten NOAH jobber politisk for å få gjennomslag for. NOAH mener en dyrepolitienhet bør bestå av en sentral enhet med tilknyttede etterforskere over hele landet. Flere politikamre i Sverige har gjennom de siste årene opprettet slike enheter lokalt.

Politiet har en unik stilling i samfunnet. De er tildelt makt og rett som ikke andre har, og er eneste som kan gripe inn overfor en mulig ulovlig handling. Derfor er viktig at det er nettopp politiet som også er den instansen som skal forfølge dyremishandlingssaker.

Ved å ha en aktiv dyrepolitienhet som etterforsker og forbereder dyremishandlingssaker overfor domstolene, vil politiet også signalisere til domstolene at disse sakene er viktige og verd sin plass i rettssystemet.

Det gjør de i liten grad i dag. Dette er både et ressursspørsmål, men også et spørsmål om holdninger, kompetanse og kunnskap. NOAH jobber for at ressurser skal tildeles en egen dyrepolitienhet i politiet, som bygger opp kompetanse på dyrevernsaker. En dyrepolitienhet vil vise at politiet prioriterer vold mot dyr, og kunnskap og erfaring om denne type vold vil bygge seg opp.

Ved å ha en aktiv dyrepolitienhet som etterforsker og forbereder dyremishandlingssaker overfor domstolene, vil politiet også signalisere til domstolene at disse sakene er viktige og verd sin plass i rettssystemet. NOAH mener det er svært viktig at et dyrepoliti blir en egen prioritert avdeling innenfor politiet, og ikke en «privat» enhet eller en enhet under andre instanser. Dersom dyrepoliti ikke legges under politiet, risikerer tvert imot dyrenes rettsstatus å bli enda dårligere enn den er idag.

NOAH mener at Dyrepoliti må være en enhet innenfor politiet - slik det er i Sverige, Nederland og flere stater i USA.

NOAH mener at et Dyrepoliti som en spesialenhet innenfor politiet er nødvendig for å oppgradere dyrs status innen rettsvesenet – slik det er i Sverige, Nederland og flere stater i USA.

NOAH er klar over at opprettelsen av dyrepoliti ikke vil kunne forhindre alle overgrep mot dyr – det er kun de ulovlige overgrepene man vil kunne rettsforfølge og forhåpentligvis i større grad forebygge. NOAH arbeider politisk for at lovene i større grad skal beskytte dyr fra overgrep. Det er svært viktig at de overgrepene som er ulovlige ikke ignoreres, men at lovene som beskytter dyr – selv om de ikke er gode nok i seg selv – følges opp. Det er derfor vi også trenger et dyrepoliti.

Et dyrepoliti kan, slik NOAH ser det, ikke overta oppgavene som Mattilsynet har idag. Politiet har sine egne oppgaver; oppklare og rettsforfølge lovbrudd mot dyr. Tilsyn og regelverksutvikling, slik Mattilsynet driver med, kan ikke ligge under en dyrepolitienhet – derfor ønsker NOAH også et eget Dyreverntilsyn. Dyrs status må oppgraderes både innenfor politiet og innenfor tilsynsmyndigheten. Mattilsynet selv ønsker for øvrig en dyrepoliti-enhet i politiet.

NOAH mener at en egen dyrepolitienhet er essensielt for at politiet skal få kompetanse på dyrevernsaker og innse at disse sakene er viktig å følge opp.

Foto (topp): Ann-Kristin Hanssen/Fremover

Skrevet: 04.06.2014

Til toppen